Regulamin


Biegu Biegaj z Jedynką


ORGANIZATOR

Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych


I. CEL

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Integracja środowisk szkolnych i pozaszkolnych w rywalizacji sportowej.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 8.06.2018 (piątek) w Wałbrzychu w Parku Miejskim im. Jana III Sobieskiego.

2. Długość pętli: ~1,3 km (pętla długa), ~0,9 km (pętla krótka)

3. Szczegółowa trasa biegu dostępna na stronie głównej biegu.

4. Rozpoczęcie w Hali Lekkoatletycznej o godzinie 10:00.

5. Start biegu w Parku o godzinie 10:30.

III. PUNKTY KONTROLNE

1. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe zgłoszenie dokonane przez internet na stronie biegu lub w Biurze Zawodów w dniu startu.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna na start w Biegu.

3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

4. Odbiór numerów w biurze zawodów w godzinach 8:30 - 10:00

5. Adres Biura Zawodów: Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina, Nowe Miasto, Wałbrzych

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

V. BIEG

1. Bieg ma charakter sztafetowy. Do zawodów przystępuje grupa uczestników.


2. Sztafeta liczy 7 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zawodników w drużynie, dany zawodnik może przebiec więcej niż jedną pętlę. Sztafety szkolne powinny być mieszane z co najmniej 3 dziewczynami w drużynie.


3. Czas sztafety rejestrowany jest na filmie.


4. Każda sztafeta otrzymuje pałeczkę sztafetową oraz numery identyfikujące drużynę.


5. W strefie zmian mogą przebywać wyłącznie osoby, które będą przejmować pałeczkę od zawodnika kończącego pętlę.

  VI. KLASYFIKACJE

  1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  a. Klasyfikacja Szkolna - bieg sztafetowy dla grup zgłoszonych przez szkoły.

  1. Kategoria szkoły podstawowe.

  2. Kategoria szkoły gimnazjalne.

  3. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

  b. Klasyfikacja Drużyn - bieg dla grup pozaszkolnych

  c. Klasyfikacja [...]

  VII. NAGRODY

  1. Zawodnicy każdej drużyny z miejsc 1,2,3 w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe medale.

  2. Drużyny za zajęcie 1,2,3 miejsca otrzymają puchary. Puchar za pierwsze miejsce jest Pucharem Wędrownym, który zostaje wręczony zwycięzcy przez zwycięską szkołę/drużynę z 2017 roku.

  3. Każdy uczestnik biegu weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych.

  VIII. OPŁATY

  1. Start w biegu nie wymaga opłaty startowej.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

  2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

  3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

  4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za poinformowanie Uczestnika o przebiegu trasu. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

  6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

  7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

  8. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

  10. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

  11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).Odbiór numery startowego od Ogranizatora oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

  13. Zawodnik który w czasie biegu zgubił numer startowy powinien przy punktach kontrolnych oraz na mecie głośno powiadomić o tym obsługę.

  14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

  15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.